ÊÝÏá ²åáñ ³Ýí³Ý ³½·³ÛÇÝ Ù³ÝÏ³Ï³Ý ·ñ³¹³ñ³Ý 
λÝë³µ³Ý³Ï³Ý ³ß˳ñÑÇ ·³ÕïÝÇùÝ»ñÁ
(гÝÓݳñ³ñ³Ï³Ý ó³ÝÏ ÙÇçÇÝ »õ µ³ñÓñ ï³ñÇùÇ ÁÝûñóáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ)

ò³ÝÏÁ ݳ˳ï»ëí³Í ¿ ÙÇçÇÝ »õ µ³ñÓñ ï³ñÇùÇ ³ÛÝ ÁÝûñóáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, áñáÝó Ñ»ï³ùñùñáõÙ ¿ ϻݹ³Ý³Ï³Ý áõ µáõë³Ï³Ý ³ß˳ñÑÁ: Ü»ñϳ۳óí³Í »Ý ÇÝãå»ë ·ñù»ñ, ³ÛÝå»ë ¿É í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ å³ñµ»ñ³Ï³Ý Ù³ÙáõÉáõÙ Ññ³ï³ñ³Ïí³Í Ñ»ï³ùñùÇñ ÝÛáõûñ: ¸ñ³Ýù Ïû·Ý»Ý ³é³ç³¹ÇÙ»Éáõ áõëÙ³Ý Ù»ç, ѳñëï³óÝ»Éáõ ÁÝûñóáÕÝ»ñÇ Ï»Ýë³µ³Ý³Ï³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ å³ß³ñÁ:
ò³ÝÏÁ Ñ»ï³ùñùÇñ ÝÛáõûñ ¿ å³ñáõݳÏáõ٠ݳ»õ ³ÛÝ ·ñ³¹³ñ³Ý³í³ñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, áíù»ñ Ï÷áñÓ»Ý Ï³½Ù³Ï»ñå»É ½³Ý³½³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ` ÝíÇñí³Í µÝáõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝáõÃÛ³ÝÁ, ïݳÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõ٠ϻݹ³ÝÇ ³ÝÏÛ³Ý ëï»ÕÍÙ³ÝÁ »õ ³ÛÉÝ:
ò³ÝÏÁ µ³Õϳó³Í ¿ Ñ»ï»õÛ³É µ³ÅÇÝÝ»ñÇó `

 
 
 
 


ÀܸвÜàôð κÜê²´²ÜàôÂÚàôÜ

²Ã³Û³Ý æ. гÛÏ³Ï³Ý ÊêÐ µÝáõÃÛáõÝÁ »õ Ýñ³ å³Ñå³ÝáõÙÁ.ºñ.: ÈáõÛë, 1982.- 206 ¿ç.

 ¶Çï»ÉÇùÇ ³ÏáõÙµ: λÝë³µ³ÝáõÃÛáõÝ: (лï³ùñùÇñ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ, ѳÝñ³Ù³ïã»ÉÇ ½ñáõÛóÝ»ñ).- äÇáÝ»ñ ϳÝã, 1986, 17 ÑáõÝí.

 ÈáõÝÏ»õÇã ì. лï³ùñùñ³ß³ñÅ Ï»Ýë³µ³ÝáõÃÛáõÝ.- ºñ.: г۳ëï³Ý, 1968.- 324 ¿ç.

 ä»ïñáëÛ³Ý ¶. ºÕ³Ý³ÏÁ »õ ϻݹ³ÝÇÝ»ñÇ áõ µáõÛë»ñÇ í³ñùÁ.·Çï. »õ ï»Ë., 1992, N 1-2, ¿ç 19-21.

 ê³ý³ñÛ³Ý Ê. äïÕ³µáõÍáõÃÛáõÝ µáÉáñÇ Ñ³Ù³ñ.ºñ.: ÈáõÛë, 1991.- 207 ¿ç.

 êÇÙáÝÛ³Ý ². Ø»ÕáõÝ»ñÁ »õ µáõÛë»ñÇ ÷áßáïáõÙÁ.- ºñ.: ¶², 1983.- 221 ¿ç.

  


´àôÚêºðÆ Ø²êÆÜ

²í³·Û³Ý Ð. ÊÝϻջ· ëáíáñ³Ï³Ý: (̳ÕϳµáõÛÍ Ñ»ÕÇݳÏÁ ѳÛïݳµ»ñ»É¿ µáõÛëÇ Ýáñ ѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñ).- ²éáÕç³å³ÑáõÃÛáõÝ, 1992, N 1-2, ¿ç 21.

 ºë³Û³Ý ¶. ÐáÝ»ÝÇ. - г۳ëï³ÝÇ µÝáõÃÛáõÝ, 1985, åñ³Ï. 3, ¿ç 39-40.

 ºë³Û³Ý ¶. ì»ñ³Ï³Ý·Ý»É ÷³éùÁ ѳÛÏ³Ï³Ý ÁÝÏáõ½»Ýáõ: (ÀÝÏáõ½»Ýáõ å³Ñå³ÝÙ³Ý »õ Ùß³ÏÙ³Ý Ù³ëÇÝ).- ¶³ñáõÝ, 1982, N 8, ¿ç 16-17.

 ºñ³ÝáëÛ³Ý Ð. гÛñ»ÝÇ µÝ³ß˳ñÑ: ²ÉµáÙ.- ºñ.: гٳÉë. Ññ³ï, 1984.- 67 ¿ç.

 Ê³ã³ïñÛ³Ý Ð. êáëÛ³ó ³Ýï³é: (лï³ùñùÇñ å³ïÙáõÃÛáõÝÝ»ñ ѳÛÏ³Ï³Ý Í³é³ï»ë³ÏÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ). ºñ.: ²ñ»õÇÏ, 1988.- 400 ¿ç.

 Ð³ñáõÃÛáõÝÛ³Ý È. Ðñ³ß³·áñÍ §ÎÛ³ÝùÇ ³ñÙ³ïÁ¦ µáõë³Ï³Ý ³ß˳ñÑÇ Ññ³ß³ÉÇù.- г۳ëï. µÝáõÃÛáõÝ, 1982, åñ³Ï 2, ¿ç 11-15.

 Ð³ñáõÃÛáõÝÛ³Ý Î. ´áõë³Ï³Ý ³ß˳ñÑÇ ³ñÅ»ù³íáñ ï»ë³ÏÝ»ñÁ.ºñ., ÈáõÛë, 1984.- 183 ¿ç.

 ÔáõϳëÛ³Ý Ø. ´áõÛë»ñÇ ÏéÇíÁ: (äáñï³µáõÛÍ µáõÛë»ñÇ Ù³ëÇÝ).- äÇáÝ»ñ, 1989, N 9, ¿ç 26-28.

 

´àôÚêºðÀ` ¸ºÔ²ØÆæàò

²½Ýí³ÙáñÇ.- ²éáÕç³å³ÑáõÃÛáõÝ, 1987, N 1, ¿ç 48.

 ÂáñáëÛ³Ý ². Îï³í³ï Ùß³ÏáíÇ.²éáÕç³å³ÑáõÃÛáõÝ, 1990, N 2, ¿ç 48.

 ÂáñáëÛ³Ý ². гٻÙ.- ²éáÕç³å³ÑáõÃÛáõÝ, 1990, N 5, ¿ç 48.

 ÂáñáëÛ³Ý ². úßÇݹñ ëáíáñ³Ï³Ý.²éáÕç³å³ÑáõÃÛáõÝ, 1990, N1, ¿ç 48.

 Ø³ñç³ÝÛ³Ý Î. Èáßï³Ï: ´ÝáõÃÛ³Ý ¹»Õ³ïáõÝ.г۳ëï. µÝáõÃÛáõÝ, 1982, åñ³Ï 2, ¿ç 8-9.

 Ø³ñç³ÝÛ³Ý Î. г½³ñ³ï»ñ»õ.- г۳ëï³ÝÇ µÝáõÃÛáõÝ, 1982, åñ³Ï 3, ¿ç 24-25.

 êáÕáÙáÝÛ³Ý ¾. Ðñ³ßù ³Û·ÇÝ: (öß³ïÁ` µáõųÙÇçáó).- ¶³ñáõÝ, 1982, N 8, ¿ç 18.

  


κܸ²ÜÆܺðÆ Ø²êÆÜ

²í³·Û³Ý ¶. г۳ëï³ÝÇ ³ÝÑ»ï³ó³Í »õ ³ÝÑ»ï³óáÕ Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÁ.- ºñ.: г۳ëï³Ý, 1971.- 47 ¿ç.

 ¶ñÇ·áñÛ³Ý æ. λݹ³ÝÇÝ»ñÇ ½·³Û³ñ³ÝÝ»ñÁ, í³ñùÁ »õ ÷áËÁÙµéÝáõÙÁ.- ºñ.: ÈáõÛë, 1989.- 124 ¿ç.

 ¶ñÅÇÙ»Ï ´. ì³ÛñÇ Ï»Ý¹³ÝÇÝ »õ Ù³ñ¹Á: (¶ÇñùÁ ÝíÇñí³Í ¿ µÝáõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝáõÃÛ³ÝÁ).- ºñ.: ÊáñÑñ¹. ·ñáÕ, 1985.- 400 ¿ç.

 ¸ÙÇïñÇ»õ Úáõ. سñ¹Á »õ ϻݹ³ÝÇÝ»ñÁ: (гÝñ³Ù³ïã»ÉÇ ½ñáõÛóÝ»ñ).- ºñ.: ÊáñÑñ¹. ·ñáÕ, 1981.- 328 ¿ç.

 ÈÇݹµÉ³¹ Úáõ. êåÇï³Ï ·»ï³ÏÇÝ×: ìÇå³Ï: (´í»ñÇ, ÏáõÕµ»ñÇ, ³ñÍÇíÝ»ñÇ »õ ³ÛÉ Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ áõ ÃéãáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ). - ºñ.: ÊáñÑñ¹. ·ñáÕ, 1982.- 256 ¿ç.

 Èáñ»Ýó Î. êáÕáÙáÝ Ã³·³íáñÇ Ù³ï³ÝÇÝ: (λݹ³ÝÇÝ»ñÇ í³ñù³·ÍÇ Ù³ëÇÝ).- ºñ.: г۳ëï³Ý, 1982.- 248 ¿ç.

 Ð³ñáõÃÛáõÝÛ³Ý È. Ìáí³ÛÇÝ Ï³ÃݳëáõÝÝ»ñÇ ï³ñûñÇÝ³Ï í³ñùÁ.äÇáÝ»ñ, 1986, N 1, ¿ç 28-29.

 Øáõñ³¹Û³Ý Ð. ê³ñ»ñÇ Ï³ñáïÁ: (ä³ïÙí³ÍùÝ»ñ ѳÛñ»ÝÇ µÝáõÃÛ³Ý, ϻݹ³Ý³Ï³Ý ³ß˳ñÑÇ Ù³ëÇÝ).ºñ.: ÊáñÑñ¹. ·ñáÕ, 1985.- 144 ¿ç.

 äñÇßíÇÝ Ø. ÆÙ å³ï³ÝÇ µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñÇÝ: ä³ïÙí³ÍùÝ»ñ, íÇå³ÏÝ»ñ.- ºñ.: г۳ëï³Ý, 1975.288 ¿ç.

 æ³Ùµ³½Û³Ý Ø. г۳ëï³ÝÇ Ãáõݳíáñ ûÓ»ñÁ.²éáÕç³å³ÑáõÃÛáõÝ, 1982, N 4, ¿ç 50-53.

 î»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ϻݹ³ÝÇÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ: (лï³ùñùÇñ ÷³ëï»ñ ï³ñµ»ñ ϻݹ³ÝÇÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ).г۳ëï. µÝáõÃÛáõÝ, 1982, åñ³Ï 2, ¿ç 22.

  


ÂèâàôÜܺðÆ Ø²êÆÜ

²¹³ÙÛ³Ý Ø. г۳ëï³ÝÇ ÃéãáõÝÝ»ñÁ: ¶Çï³Ñ³Ýñ³Ù³ïã»ÉÇ ³ÏݳñÏ.- ºñ.: ÊáñÑñ¹. ·ñáÕ, 1985.- 232 ¿ç.

 ê³ý³ñÛ³Ý Ê. ÂéãáõÝÝ»ñÁ Ù»ñ µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñÝ »Ý.ºñ.: ÈáõÛë, 1988.- 103 ¿ç.

 êɳ¹Ïáí Ü. ÂéãáõÝÝ»ñ: (ØáÉáñ³ÏÇ ï³ñµ»ñ ³ÝÏÛáõÝÝ»ñáõÙ ³åñáÕ ÃéãáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ).- ºñ.: ²ñ»õÇÏ, 1988.- 48 ¿ç.

  


ÒÎܺðÜ ²Îì²ðÆàôØÆ Øºæ

´³µ³ç³ÝÛ³Ý ². ²Ïí³ñÇáõÙ.- äÇáÝ»ñ, 1989, N9, ¿ç 31.