èáõë»ñ»Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ (гۻñ»Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ)

Àíòîëîãèÿ ìèðîâîé ôèëîñîôèè. ò. 1,2,3. Ì., 1969-1971.
Àñìóñ Â. Ô. Àíòè÷íàÿ ôèëîñîôèÿ. Ì., 1976.
Áîãîìîëîâ À. Ñ. Àíòè÷íàÿ ôèëîñîôèÿ. Ì., 1987.
Äèîãåí Ëàýðòñêèé. Î æèçíè, ó÷åíèÿõ è èçðå÷åíèÿõ çíàìåíèòûõ ôèëîñîôîâ. Ì., 1979.
Äðåâíåêèòàéñêàÿ ôèëîñîôèÿ. Ñîáð. òåêñòîâ â 2-õ òîìàõ. Ì., 1972.
Èñòîðèÿ êèòàéñêîé ôèëîñîôèè. Ì., 1989.
Ðàòõàêêðèøíåí Ñ. Èíäèéñêàÿ ôèëîñîôèÿ, ò. 1-2, Ì., 1993.
Òðóáåöêîé Ñ. Í. Êóðñ èñòîðèè äðåâíåé ôèëîñîôèè. Ì., 1997.
Öåëëåð Ý. Î÷åðê èñòîðèè ãðå÷åñêîé ôèëîñîôèè. Ñ-Ïá, 1996.
×àíûøåâ À. Í. Êóðñ ëåêöèè ïî äðåâíåé ôèëîñîôèè. Ì., 1981.
Àðåâøàòÿí Ñ. Ôîðìèðîâàíèå ôèëîñîôñêîé íàóêè â äðåâíåé Àðìåíèè. Åðåâàí, 1973.
Ãðèãîðÿí Ñ.Í. Ñðåäíåâåêîâàÿ ôèëîñîôèÿ íàðîäîâ Áëèæíåãî è Ñðåäíåãî Âîñòîêà. Ì., 1966.
Ãóðåâè÷ À.ß. Êàòåãîðèè ñðåäíåâåêîâîé êóëüòóðû. Ì., 1972.
Ãîðôóíêåëü ß.Õ. Ôèëîñîôèÿ ýïîõè Âîçðîæäåíèÿ. Ì., 1980.
Êîïëñòîí Ä. ×. Èñòîðèÿ ñðåäíåâåêîâîé ôèëîñîôèè. Ì., 1997.
Ìàéîðîâ Ã.Ã. Ôîðìèðîâàíèå ñðåäíåâåêîâîé ôèëîñîôèè. Ì., 1979.
Ñîêîëîâ Â.Â. Ñðåäíåâåêîâàÿ ôèëîñîôèÿ. Ì., 1979.
×àíûøåâ À.Í. Êóðñ ëåêöèè ïî äðåâíåé è ñðåäíåâåêîâîé ôèëîñîôèè. Ì., 1991.
Èñòîðèÿ äèàëåêòèêè XIV-XVIII âåêîâ, Ì., 1974.
Êóçíåöîâ Â.Í., Ìååðîâåêèé Á.Â., Ãðÿçíîâ À.Ä. Çàïàäíî-åâðîïåéñêàÿ ôèëîñîôèÿ XVIII â., Ì., 1986.
Êóçíåöîâ Â.Í. Íåìåöêàÿ êëàññè÷åñêàÿ ôèëîñîôèÿ âòîðîé ïîëîâèíû XVIII-íà÷àëà XIX âåêà, Ì., 1989.
Ëèïîâîé Ñ.Ï. Êóðñ ëåêöèè ïî èñòîðèè íîâîåâðîïåéñêîé ôèëîñîôèè, Ðîñòîâ í/Ä., 1996.
Ìîìäæÿí Õ. Ì. Ôðàíöóçñêîå Ïðîñâåùåíèå XVIII âåêà, Ì., 1983.
Íàðñêèé Í.Ñ. Çàïàäíîåâðîïåéñêàÿ ôèëîñîôèÿ XVII â., Ì., 1974.
Íàðñêèé È.Ñ. Çàïàäíîåâðîïåéñêàÿ ôèëîñîôèÿ XVIII â., Ì., 1973.
Íàðñêèé È.Ñ. Çàïàäíîåâðîïåéñêàÿ ôèëîñîôèÿ XIX â., Ì., 1976.
Ñîêîëîâ Â.Â. Åâðîïåéñêàÿ ôèëîñîôèÿ XV-XVII âåêîâ, Ì., 1984.
Ðàññåë Á. Èñòîðèÿ çàïàäíîé ôèëîñîôèè, â 2-õ òîìàõ, Ðîñòîâ í/Ä., 1998.
Ðåàëå Äæ. Àíòèñåðè Ä. Çàïàäíàÿ ôèëîñîôèÿ îò èñòîêîâ äî íàøèõ äíåé, â 4-õ òîìàõ, Ñ-Ïá., 1994-1997.
Çîòîâ À.Ô., Ìåëüâèëü Þ.Ê. Çàïàäíàÿ ôèëîñîôèÿ XX âåêà. Ì., 1994.
Èñòîðèÿ ôèëîñîôèè. Ó÷åáíèê äëÿ âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé. Ðîñòîâ í/Ä., 1999.
Èñòîðèÿ ôèëîñîôèè. Ó÷åáíîå ïîñîáèå äëÿ âóçîâ. Ì., 1997.
Ðàññåë Á. Èñòîðèÿ çàïàäíîé ôèëîñîôèè, Ðîñòîâ í/Ä., 1998.
Ñîâðåìåííûé ôèëîñîôñêèé ñëîâàðü. Ì., 1998.
Ñîâðåìåííàÿ çàïàäíàÿ ôèëîñîôèÿ. Ñëîâàðü, Ì., 1991.
Òàðíàñ Ð. Èñòîðèÿ çàïàäíîãî ìûøëåíèÿ. Ì., 1995.

гۻñ»Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ

´áõñÅáõ³Ï³Ý ÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃÛáõÝÁ ÇÙå»ñdzÉǽÙÇ Ý³ËûñÛ³ÏÇÝ ¨ ëϽµÇÝ: àõë. Ó»éݳñÏ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ÷ÇÉ. ý³Ï. ѳٳñ, ºñ¨³Ý, 1981:
¶³µñÇ»ÉÛ³Ý Ð., Ð³Û ÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃÛ³Ý å³ïÙáõÃÛáõÝ, ºñ¨³Ý, 1980:
ijٳݳϳÏÇó µáõñÅáõ³Ï³Ý ÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃÛáõÝ: àõë. Ó»éݳñÏ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ÷ÇÉ. ý³Ï. ѳٳñ, ºñ¨³Ý, 1983:
Ðáí³Ï³ÝÛ³Ý Úáõ., ijٳݳϳÏÇó ÷ÇÉÇëá÷³Û³Ï³Ý Ñáë³ÝùÝ»ñ, ºñ¨³Ý, 1998:
ÐÇÝ ²ñ¨»ÉùÇ åỽdz, ºñ¨³Ý, 1982:
Î. ØÇñáõÙÛ³Ý, ²ÝïÇÏ ÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃÛ³Ý ³ÏݳñÏ, ºñ¨³Ý, 1999:
öÇÉÇëá÷³ÛáõÃÛ³Ý å³ïÙáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³éáï ³ÏݳñÏ, ºñ¨³Ý, 1979:
ì.â³ÉáÛ³Ý, гÛáó ÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃÛ³Ý å³ïÙáõÃÛáõÝ, ºñ¨³Ý, 1975:
Ð.ØÇñ½áÛ³Ý, 17-ñ¹ ¹³ñÇ Ñ³Û ÷ÇÉÇëá÷³Û³Ï³Ý ÙïùÇ ùÝÝ³Ï³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ, ºñ¨³Ý, 1983:
Þ.ä»ñå»ñÛ³Ý, ä³ïÙáõÃÇõÝ ÇÙ³ëï³ëÇñáõû³Ý, ²ÝÃÇÉdzë, 1977: