Ⱥ޲² ̲º вز ܺ β β вز Ⱥβ κ Ʋβ ܺ IJ Բ βƲ

PROGETTO DI COLLABORAZIONE IN GLOTTODIDATTICA E PROMOZIONE CULTURALE TRA IL CENTRO LINGUISTICO INTERFACOLT DELL'UNIVERSIT CA' FOSCARI DI VENEZIA, IL DIPARTIMENTO DI STUDI EURASIATICI E L'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI EREVAN
Ôϳí³ñª
 
ì²Ð²Üº²Ü ñÇáñ
  Direttore:
VAHANYAN Grigor
Web õ ñ³ýÇÏ³Ï³Ý ¹Ç½³ÛÝñª 
²ô²º²Ü ì³Ñ³Ý
  Web e Disegno Grafico:
AVAGYAN Vahan
HTML ËÙ³Çñª
²ô²º²Ü ì³Ñ³Ý
¸²ôº²Ü áѳñ
´È¾º²Ü ì³Ñ³Ý
  Composizione HTML:
AVAGYAN Vahan
DAVTYAN Gohar
BLEYAN Vahan
Âáõ³ÛÇÝ ïëñÇ½Ç ËÙ³Çñª
زÆȺ²Ü Ú³ÙÇÏ
  Installazione del CD-ROM:
MAILYAN Hamik
îùëïÇ ß³ñáõ³ÍùÁª
²Üîàܺ²Ü êáõë³Ýݳ

¸²ôº²Ü áѳñ
  Composizione del Testo:
ANTONYAN Susanna
DAVTYAN Gohar

____________

²èÒºèÜ ²è²æÜàð¸Æ ²Þʲî²Î²¼Ø

COLLABORATORI DEL MANUALE GUIDA

îñ³Ù³ËûëáõÃÇõÝÝñª
ÄÇñ³Ûñ ´²´²¼º²Ü
  Dialoghi:
Gerald Papasian
øñ³Ï³ÝáõÃÇõݪ
Øëñáå ²¸²Øº²Ü
  Grammatica:
Marc Mesrob Adamian
´³é³ó³ÝÏñª
Þ³ù¿ î¾ÚÆðؾÜÖº²Ü
  Glossario:
Chaké Dekermendjian
ÊÙ³ñáõÃ³Ý ûųݹ³Ïª
²Ý³ÑÇï ²´ð²Ð²Øº²Ü
  Assistente alla redazione:
Anahid Abrahamian
ÊÙ³ñáõÃÇõݪ
Ð. ȺÆàÜ  ¼¾øƺ²Ü
  Redazione:
Boghos Levon Zekiyan