̳Ýáó·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ

(éáõë»ñ»Ý)

 1. ²Ý³ïáÉÇ ¸áÙµñáíëÏÇ, ä³ïÙí³ÍùÝ»ñ ÷ÇÉÇëá÷³Ý»ñÇ Ù³ëÇÝ, ºñ¨³Ý, 1990, ¿ç 153:
 2. Ôåðíàí Áðîäåëü, Ñòðóêòóðû ïîâñåäíåâíîñòè: âîçìîæíîå è íåâîçìîæíîå. Ìàòåðèàëüíàÿ öèâèëèçàöèÿ, ýêîíîìèêà è êàïèòàëèçì XV-XVII ââ., ò. 1, 1989, ñ. 509.
 3. î»ë` Èñòîðèÿ Åâðîïû, Ìèíñê-Ìîñêâà, 1996, ñ. 216.
 4. î»ë` Êàðàòàåâ Í., Ñòåïàíîâ È., Èñòîðèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ ó÷åíèé, Ì., 1959, ñ. 79.
 5. î»ë` Îíêåí Àâã.,Èñòîðèÿ ïîëèòè÷åñêîé ýêîíîìèè äî Àäàìà Ñìèòà, ÑÏÁ., 1908, ñ. 211-213, 218-219.
 6. Àäàì Ñìèò, Èññëåäîâàíèå î ïðèðîäå è ïðè÷èíàõ áîãàòñòâà íàðîäîâ, ò. 2, Ì.,1935, ñ. 13.
 7. Òîìàñ Ìåí, Ðàññóæäåíèå î òîðãîâëå Àíãëèè ñ Îñò-Èíäèåé, î»ë` §Ìåðêàíòèëèçì¦ (ñáîðíèê), Ëåíèíãð., 1935, ñ. 11.
 8. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 155:
 9. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 165:
 10. î»ë` Ðýóýëü À. À., Èñòîðèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ ó÷åíèé, Ì., 1972, ñ. 122.
 11. Âèëüÿì Ïåòòè, Ýêîíîìè÷åñêèå è ñòàòè÷åñêèå ðàáîòû, Ì., 1940, ñ. 34.
 12. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 35:
 13. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 55:
 14. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 123:
 15. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 70-71:
 16. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 70:
 17. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 28, 84-85:
 18. î»ë` Ðóáèí È. È., Êëàññèêè ïîëèòè÷åñêîé ýêîíîìèè îò XVII äî ñåðåäèíû XIX â. (Ñáîðíèê èçâëå÷åíèé). Ì.,-Ë., 1926. ñ. 14.
 19. Ëîêê Ä., Èçáðàííûå ôèëîñîôñêèå ïðîèçâåäåíèÿ â äâóõ òîìàõ, ò. 2, Ì., 1960, ñ. 72
 20. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 19:
 21. î»ë` Âñåìèðíàÿ èñòîðèÿ ýêîíîìè÷åñêîé ìûñëè, ò. 1, Ì., 1987, ñ. 417.
 22. î»ë` Ôðàíñóà Êåíý, Èçáðàííûå ýêîíîìè÷åñêèå ïðîèçâåäåíèÿ, Ì., 1960, ñ. 63.
 23. Äåäëåé Íîðñ, Î÷åðêè î òîðãîâëå, ï»ë` Ìåðêàíòèëèçì¦ (ñáîðíèê), Ë., 1935, ñ. 316.
 24. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 300:
 25. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 317:
 26. üñ³ÝëdzÛÇ ïÝï»ë³Ï³Ý ϳóáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É Ø³ñß³É ìáµ³ÝÇ ¨ ä. ´áõ³·Çɵ»ñÇ ¹ÇïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ï»ë` Àâã. Îíêåí, Ýßí. ³ßË., Ãóñòàâ Ìàéåð, Î÷åðêè îáùåñòâåííî-ýêîíîìè÷åñêèõ ó÷åíèé, Ñ. Ï.,1905.
 27. Ñâÿòëîâñêèé Â. Â., Èñòîðèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ èäåé, Ì., 1923, ñ. 104-105.
 28. Ôðàíñóà Êåíý, Èçáðàííûå ýêîíîìè÷åñêèå ïðîèçâåäåíèÿ, Ì., 1960, ñ. 501-509.
 29. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 338:
 30. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 335:
 31. Âîëãèí Â. Ï., Ðàçâèòèå îáùåñòâåííîé ìûñëè âî Ôðàíöèè â XVIII âåêå, Ì., 1977, ñ. 73.
 32. î»ë` Ðóáèí È. È., Èñòîðèÿ ýêîíîìè÷åñêîé ìûñëè, Ì., Ë., 1929, ñ. 117.
 33. Ôðàíñóà Êåíý, Ýßí. ³ßË, ¿ç 360-369.
 34. Ýäãàð Ôîð, Îïàëà Òþðãî 12 ìàÿ 1776ã., Ì., 1979, ñ. 427-428.
 35. Òþðãî À., Èçáðàííûå ýêîíîìè÷åñêèå ïðîèçâåäåíèÿ, Ì., 1961, ñ. 97.
 36. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 175-180:
 37. Íàðñêèé È. Ñ., Äàâèä Þì, Ì., 1973, ñ. 6.
 38. Þì Ä., Î äåíüãàõ, ï»ë` È. È. Ðóáèí, Êëàññèêè ïîëèòè÷åñêîé ýêîíèìèè (ñáîðíèê èçâëå÷åíèé)., Ì., -Ë., 1926, ñ. 74.

 39. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 77:
 40. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 87-88:
 41. Þì Ä., Ñî÷èíåíèÿ â äâóõ òîìàõ, ò. 2, Ì., 1965, ñ. 895-896.
 42. Þì Ä., Î äåíüãàõ, ...,ñ 88-89:
 43. Þì Ä., Ñî÷èíåíèÿ â äâóõ òîìàõ, ò. 2, Ì., 1965, ñ. 755.
 44. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 756:
 45. ÚáõÙÇ Ï³ñÍÇùáí Ù³ñ¹Ï³Ýó ³ß˳ï³ÝùÇ »Ý ÙÕáõÙ Ñ»ï¨Û³É ³ý»ÏïÝ»ñÁ` ëÝݹÇ, µÝ³Ï³ñ³ÝÇ ¨ ѳ·áõëïÇ å³Ñ³ÝçÙáõÝùÁ, ³·³ÑáõÃÛáõÝÁ ¨ Ó·ïáõÙÁ ß³ÑáõÛÃÇÝ, ѳ×áõÛùÝ»ñÇ ó³ÝÏáõÃÛáõÝÁ ¨ ³ÏïÇí ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý å³Ñ³ÝçÙáõÝùÁ (ï»ë`ÝáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 897):
 46. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 752:
 47. Þì Ä., Î äåíüãàõ, ..., ñ88-89:
 48. Þì Ä., Ñî÷èíåíèÿ â äâóõ òîìàõ, ò. 2, ñ. 896.
 49. Àíèêèí À. Â., Þíîñòü íàóêè., Ì., 1979, ñ. 127-128.
 50. Áëàóã Ì., Ýêîíîìè÷åñêàÿ ìûñëü â ðåòðîñïåêòèâå, Ì. 1994, ñ. 53.
 51. Ñìèò À., Òåîðèÿ íðàâñòâåííûõ ÷óâñòâ, ÑÏÁ, 1895, ñ. 124, 89.
 52. Ñìèò À., Èññëåäîâàíèå î ïðèðîäå è ïðè÷èíàõ áîãàòñòâà íàðîäîâ, ò. 1, Ì., 1935, ñ. 17.
 53. Ñìèò À., Èññëåäîâàíèå ..., ò. 2, Ì. 1935, ñ. 32.
 54. Ñìèò À., Èññëåäîâàíèå ..., ò. 1, Ì. 1935, ñ. 24.
 55. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 17:
 56. Áëàóã Ì., Ýßí. ³ßË., ¿ç 36:
 57. Ñìèò À., ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 35:
 58. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 45:
 59. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 49:
 60. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 73:
 61. Ñìèò À., Èññëåäîâàíèå ..., ò. 2, ñ. 360.
 62. Ñìèò À., Èññëåäîâàíèå ..., ò. 1, ñ. 132.
 63. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 130-131:
 64. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 307:
 65. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 278-279:
 66. Áëàóã Ì., Ýßí. ³ßË., ¿ç 49:
 67. Ñòóäåíñêèé Ï., Äîõîä íàöèè, Ì., 1968, ñ. 20-25.
 68. Æàí Áàòèñò Ñý, Òðàêòàì ïîëèòè÷åñêîé ýêîíîìèè, Ì., 1896, ñ. IX.
 69. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 58:
 70. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ:
 71. î»ëª Ì. È. Òóãàí-Áàðàíîâñêèé, Ïðîìûøëåííûå êðèçèñû â ñîâðåìåííîé Àíãëèè, Ñ. Ïåòåðáóðã, 1894, ñ. 378.
 72. Æàí Áàòèñò Ñý, Ýßí. ³ßË., ¿ç 40-41:
 73. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 42:
 74. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 40-46:
 75. Òîìàñ Ìàëüòóñ, Îïûò î çàêîíå íàðîäîíàñåëåíèÿ, ï»ëª Àíòîëîãèÿ ýêîíîìè÷åñêîé êëàññèêè, ò. 2, Ì. 1992, ñ. 108.
 76. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 22:
 77. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 14:
 78. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 15:
 79. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 102-103:
 80. î»ëª Áóëãàêîâ Ñ. Í., Èñòîðèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ ó÷åíèé, Ì., 1919, ñ. 120.
 81. Áëàóã Ì., Ýßí. ³ßË., ¿ç 66:
 82. Ñâÿòëîâñêèé Â. Â., Èñòîðèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ èäåé, Ì., 1923, ñ. 222.
 83. Ðóáèí È. È., Èñòîðèÿ ýêîíîìè÷åñêîé ìûñëè, Ì., Ë., 1929, ñ. 222.
 84. Ðèêàðäî Ä., ñî÷. ò. 1, Ì., 1955, ñ. 35.
 85. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 33:
 86. Áëàóã Ì., Ýßí. ³ßË., ¿ç 86:
 87. Ðèêàðäî Ä., ÝáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 33:
 88. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 34:
 89. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 42:
 90. Ðèêàðäî Ä., ñî÷. ò. 3, Ì., 1955, ñ. 112-113.
 91. Áëàóã Ì., Ýßí. ³ßË., ¿ç 105:
 92. Ðèêàðäî Ä., ñî÷. ò. 5, Ì., 1961, ñ. 184.
 93. Ðèêàðäî Ä., ñî÷. ò. 1, Ì., ñ. 65.
 94. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 70-71:
 95. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 71:
 96. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 85:
 97. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 86:
 98. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ:
 99. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 95:
 100. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 332:
 101. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 106:
 102. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 116:
 103. Ñàìóýëüñîí Ï., Ýêîíîìèêà, Ì., 1964, ñ. 712.
 104. Ôðåäåðèê Áàñòèà, Ýêîíîìè÷åñêèå ñîôèçìû, ïàìôëåòû è àïîëîãèè, Ì., 1896, ñ. 30.
 105. Ôðåäåðèê Áàñòèà, Ýêîíîìè÷åñêèå ãàðìîíèè, Ì., 1896, ñ. 152.
 106. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 155:
 107. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 205:
 108. Æ. Ñèìîíä äå Ñèñìîíäè, Íîâûå íà÷àëà ïîëèòè÷åñêîé ýêîíîìèè, ò. 1, Ì., 1937, ñ. 169.
 109. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 182.
 110. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ò. 2, Ì., 1937, ñ. 158.
 111. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 152.
 112. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ò. 1, ñ. 291.
 113. Ëèñò Ô., Íàöèîíàëüíàÿ ñèñòåìà ïîëèòè÷åñêîé ýêîíîìèè, ÑÏÁ., 1891, ñ. 223.
 114. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 189.
 115. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 192.
 116. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 184.
 117. Øàðë Ôóðüå, Èçáð. ñî÷., ò. 3, Ì., 1954, ñ 52.
 118. Áëàóã Ì., Ýßí. ³ßË. ¿ç 207:
 119. Üßí³Í ѳñó»ñÇ Ù³ëÇÝ ï»ëª Î. سñùë, γåÇï³É, Ñ. 1, ºñ¨³Ý, 1954:
 120. î»ëª Î. سñùë, γåÇï³É, Ñ. 3, Ù³ë 1, ºñ¨³Ý 1947:
 121. Áëàóã Ì., Ýßí. ³ßË. ¿ç 217:
 122. Üßí³Í ѳñó»ñÇ Ù³ëÇݪ Î. سñùë, γåÇï³É, Ñ. 3, Ù³ë 2, ºñ¨³Ý, 1949
 123. î»ëª Þíîñòü¦, 1989, N 11:
 124. Áëàóã Ì., Ýßí. ³ßË. ¿ç 265:
 125. î»ëª Æåëåçíîâ Â., Î÷åðêè ïîëèòè÷åñêîé ýêîíîìèè, Ì., 1906, ñ. 60.
 126. Áþõåð Ê., Ïðîèñõîæäåíèå íàðîäíîãî õîçÿéñòâà è îáðàçîâàíèå îáùåñòâåííûõ êëàññîâ, ÑÏÁ., 1897, ñ. 4.
 127. Ðîøåð Â., Íà÷àëà íàðîäíîãî õîçÿéñòâà. Ðóêîâîäñòâî äëÿ ó÷àùèõñÿ è äëÿ äåëîâûõ ëþäåé, ò. 1, Ì., 1860, ñ. 53
 128. Ãèëüäåáðàíä Á., Ïîëèòè÷åñêàÿ ýêîíîìèÿ íàñòîÿùåãî è áóäóùåãî, Ñ./Ï, 1860, ñ. 17-18.
 129. î»ë ª Ñâÿòëîâñêèé Â. Â., Ýßí ³ßË., ¿ç 278.
 130. Ãèëüäåáðàíä Á., Ýßí ³ßË., ¿ç 34.
 131. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 19.
 132. Øìîëëåð Ã., Íàðîäíîå õîçÿéñòâî, íàóêà î íàðîäíîì õîçÿéñòâå è åå ìåòîäû. Õîçÿéñòâî, íðàâû è ïðàâî. Ðàçäåëåíèå òðóäà. Ì., 1902, ñ. 19.
 133. Ñåëèãìåí Á., Îñíîâíûå òå÷åíèÿ ñîâðåìåííîé ýêîíîìè÷åñêîé ìûñëè, Ì., 1968, ñ. 27.
 134. Çîìáàðò Â. Áóðæóà, Ì., 287-288.
 135. ̳·»É ¿ Ù³ñÅÇÝ³É ýñ³ÝëÇ³Ï³Ý µ³éÇó, áñÁ Ý߳ݳÏáõÙ ¿ ë³ÑٳݳÛÇÝ (Éñ³óáõóÇã):
 136. Üϳï»Ýù, áñ ³Û¹ Ýáñ ï»ëáõÃÛ³Ý ³é³ÝÓÇÝ ï³ññ»ñÁ ³é³ç³¹ñí»É ¿ÇÝ Ý³Ëáñ¹ ¿ï³åÇ ÙÇ ³ÙµáÕç ß³ñù ïÝï»ë³·»ïÝ»ñÇ ³ñͳÍáõÙÝ»ñáõÙ: سëݳíáñ³å»ë, ýñ³ÝëdzóÇ ²Ýïáõ³Ý ÎáõñÝáÝ (1801-1877) ³é³ç³¹ñ»ó ÙáÝáåáÉdzÛÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ß³ÑáõÛÃÇ Ù³ùëÇٳɳóÙ³Ý Ùá¹»ÉÁ, ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý Ù»ç ¹Ý»Éáí ë³ÑٳݳÛÇÝ »Ï³Ùáõï ¨ ë³ÑٳݳÛÇÝ Í³Ëù»ñ ѳëϳóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ·»ñٳݳóÇ ÆáÑ³Ý îÛáõÝ»ÝÁ (1783-1850) ëϽµÝ³íáñ»ó ³ñï³¹ñáÕ³Ï³Ý áõÅ»ñÇ ï»Õ³µ³ßËÙ³Ý ï»ëáõÃÛáõÝÁ ¨ áõëáõÙݳëÇñ»ó ë³ÑٳݳÛÇÝ ³ñï³¹ñáճϳÝáõÃÛ³Ý Ñ³ñóÁ, лÝñÇË ¶áëë»ÝÁ (1810-1858) ïÝï»ë³Ï³Ý åñáó»ëÝ»ñÁ ÷áñÓáõÙ ¿ñ µ³ó³ïñ»É Ù³ùëÇÙáõÙ û·ï³Ï³ñáõÃÛ³Ý ëϽµáõÝùÝ»ñÇó ¨ áõñÇßÝ»ñ:
 137. î»ëª Ñâÿòëîâñêèé Â., Ýßí. ³ßË., ¿ç 330.
 138. î»ëª Áåì-Áàâåðê Å., Îñíîâû òåîðèè öåííîñòè õîçÿéñòâåííûõ áëàã, Ì., 1929, ñ. 36.
 139. Ñåëèãìåí Á., Ýßí. ³ßË., ¿ç 165.
 140. Áåì-Áàâåðê Å., Ýßí. ³ßË., ¿ç 146.
 141. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 147.
 142. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 137.
 143. î»ëª Àãàïîâà È. È., Èñòîðèÿ ýêîíîìè÷åñêîé ìûñëè, Ì., 1998, ñ. 89.
 144. Áåì-Áàâåðê Å., Ýßí. ³ßË., ¿ç 134.
 145. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 144.
 146. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 160.
 147. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 170.
 148. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 8.
 149. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 99.
 150. î»ëª ßäãàðîâ ß. Ñ., Èñòîðèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ ó÷åíèé, Ì., 1988, ñ.137.
 151. î»ëª Áóõàðèí Í., Ïîëèòè÷åñêàÿ ýêîíîìèÿ ðàíòüå, Ì., 1988, ñ.132.
 152. Õèêñ Äæ. Ð., Ñòîèìîñòü è êàïèòàë, Ì., 1988, ñ. 309.
 153. Ñåëèãìåí Á., Ýßí. ³ßË., ¿ç 147.
 154. ػ絻ñáõÙÁª Êîñòþê Â. Í., Èñòîðèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ ó÷åíèé, ñ. 94.
 155. Õèêñ Äæ. Ð., Ýßí. ³ßË., ¿ç 156.
 156. Ñåëèãìåí Á., Ýßí. ³ßË., ¿ç 246-247.
 157. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 297:
 158. Ìàðøàëë À., Ïðèíöèïû ïîëèòè÷åñêîé ýêîíîìèè, ò. 1. Ì.,1983, ñ. 85.
 159. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 88:
 160. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 49-50:
 161. Ñåëèãìåí Á., Ýßí. ³ßË., ¿ç 302:
 162. Ìàðøàëë À., Ïðèíöèïû ..., ò. 2, Ì., 1984, ñ. 28.
 163. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 31-32:
 164. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 30:
 165. Ìàðøàëë À., Ïðèíöèïû ..., ò. 1, ñ. 167.
 166. Ìàðøàëë À., Ïðèíöèïû ..., ò. 2, ñ. 33.
 167. Ñàìóýëüñîí Ï., Ýêîíîìèêà, Ì., 1964, ñ. 410.
 168. Æàìñ Ý., Èñòîðèÿ ýêîíîìè÷åñêîé ìûñëè ÕÕ âåêà, Ì.,1959, ñ. 130.
 169. Ïèãó À., Ýêîíîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ áëàãîñîñòîÿíèÿ, ò. 1, Ì., 1985, ñ. 73-74.
 170. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 153-154:
 171. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 457:
 172. Êëàðê Äæ. Á., Ðàñïðåäåëåíèå áîãàòñòâà, Ì., Ë., 1934, ñ. 59.
 173. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ.
 174. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 71.
 175. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 74.
 176. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 285.
 177. Ñåëèãìåí Á., Ýßí. ³ßË., ¿ç 195.
 178. Êëàðê Äæ. Á., Ýßí. ³ßË., ¿ç 40.
 179. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 157.
 180. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 168, ë³ÑٳݳÛÇÝ ³ñ¹Ûáõݳí»ïáõÃÛ³Ý ã³÷Ù³Ý Ù³ëÇÝ ï»ëª 175 ¨ ѳçáñ¹ ¿ç»ñÁ.
 181. Âåáëåí Ò., Òåîðèÿ ïðàçäíîãî êëàññà, Ì., 1984, ñ. 202.
 182. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 200.
 183. Ñåëèãìåí Á., Ýßí. ³ßË., ¿ç 61.
 184. Âåáëåí Ò., Ýßí. ³ßË., ¿ç 75-76.
 185. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 120.
 186. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 140.
 187. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 131-132.
 188. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 140.
 189. î»ëª Ñåëèãìåí Á., Ýßí. ³ßË., ¿ç 62.
 190. Ïàððèíãòîí Â. Ë., Îñíîâûå òå÷åíèÿ àìåðèêàíñêîé ìûñëè, ò. 3, Ì., 1963, ñ. 253.
 191. Áëàóã Ì., Ýßí. ³ßË., ¿ç 659.
 192. î»ëª Øóìïåòåð È., Òåîðèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ì., 1982, ñ. 8.
 193. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 193:
 194. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 154:
 195. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 157:
 196. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 201:
 197. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 159:
 198. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 169–170:
 199. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 176:
 200. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 400:
 201. Øóìïåòåð È., Êàïèòàëèçì, ñîöèàëèçì è äåìîêðàòèÿ, Ì., 1995, ñ. 110.
 202. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 159:
 203. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 529-530:
 204. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 104:
 205. Øóìïåòåð È., Òåîðèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà, ï»ëª Èñòîêè. Âîïðîñû èñòîðèè íàðîäíîãî õîçÿéñòâà è ýêîíîìè÷åñêîé ìûñëè, âûïóñê 1, Ì., 1989, ñ. 249.
 206. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 250:
 207. Æàìñ Ý., Ýßí. ³ßË. ¿ç 30:
 208. Õàéåê Ô. À., Îáùåñòâî ñâîáîäíûõ, Ëîíäîí, 1990, ñ. 7.
 209. Õàéåê Ô. À., Ïàãóáíàÿ ñàìîíàäåÿííîñòü, Ì., 1992, ñ. 171, 193-194. ܳ íϳÛáõÙ ¿, áñ ¹»é¨ë àõáÉïÇÝ ³é³ç³ñÏáõÙ ¿ñ ßáõÏ³Û³Ï³Ý Ï³ñ·Á µ³ó³ïñáÕ ï»ë³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛáõÝÝ ³Ýí³Ý»É ϳï³É³ÏïÇϳ¦: ì»ñçÇÝë ³é³ç³ó»É ¿ ÑáõÝ³Ï³Ý Katalatein ϳ٠Katalasslin µ³éÇó, áñÝ ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ ¿ ÷á˳ݳÏí»É¦, ÁݹáõÝ»É ÁÝÏ»ñ³ÏóáõÃÛ³Ý, ѳٳÛÝùÇ Ù»ç¦, ÃßݳÙáõÝ ¹³ñÓÝ»É ÁÝÏ»ñ¦ ÇÙ³ëïÝ»ñÁ:
 210. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 248-249:
 211. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 255: лï³ùñùñ³Ï³Ý ¿ Æá³ËÇÙ è»Û·Çó ϳï³ñíáÕ ³ÛÝ íϳ۳ÏáãáõÙÁ, Áëï áñÇ Î³ñÉ Ø³ñùëÁ æ¨áÝëÇ ¨ ػݷ»ñÇ ³ß˳ïáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõëáõÙݳëÇñ»Éáõó Ñ»ïá ¹³¹³ñ»óñ»É ¿ ѻﳷ³ ³ß˳ï³ÝùÁ ϳåÇï³ÉÇ åñáµÉ»ÙÇ íñ³: ºÃ» ¹³ ³Û¹å»ë ¿, ³å³ Ýñ³ Ñ»ï¨áñ¹Ý»ñÝ ³ÏÝѳÛïáñ»Ý ½ÇçáõÙ »Ý Ýñ³Ý Çñ»Ýó ÇÙ³ëïáõÃÛ³Ùµ¦:
 212. î»ë` Ìàêàøåâà À., Ôðèäðèõ ôîí Õàéåê: ìèðîâîçðåí÷åñêèé êîíòåêñò ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè, Âîïðîñû ýêîíîìèêè¦, 1989, ¹ 4, ñ. 151-152.
 213. Õàéåê Ô. À., Ïàãóáíàÿ ..., ñ. 133-134.
 214. Õàéåê Ô. À., Ñâîáîäíîå ..., ñ. 110, 119-120.
 215. î»ë` Êàïåëþøíèêîâ Ð., Ôèëèñîôèÿ ðûíêà Ô. Õàéåêà, ÌÝ è ÌÎ, 1989, ¹ 12, ñ. 20.
 216. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ:
 217. Õàéåê Ô. À., Äîðîãà ê ðàáñòâó, ï»ë` Íîâûé ìèð¦ 1991, ¹ 7, ñ. 222.
 218. î»ë` Õàéåê Ô., Êîíêóðåíöèÿ êàê ïðîöåäóðà îòêðûòèÿ, ÌÝ è ÌÎ, 1989, ¹ 12, ñ. 10.
 219. î»ë` ¿ÏáÝáÙÇϳ¦, 1991, ¹ 9-10:
 220. Ñåëèãìåí Á., Ýßí. ³ßË., ¿ç 494:
 221. Ýêîíîìè÷åñêàÿ èñòîðèÿ êàïèòàëèñòè÷åñêèõ ñòðàí, Ì., 1973.
 222. Áëàóã Ì., Ýßí. ³ßË., ¿ç 607:
 223. Êåéíñ Äæ. Ì., Îáùàÿ òåîðèÿ çàíÿòîñòè, ïðîöåíòà è äåíåã, Ì., 1978, ñ. 75.
 224. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 149:
 225. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 157:
 226. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 158:
 227. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 199:
 228. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 250:
 229. î»ë` Æàìñ Ý. Èñòîðèÿ ýêîíîìè÷åñêîé ìûñëè ÕÕ âåêà, Ì., 1959, ñ. 249.
 230. Êåéíñ Äæ. Ì. Ýßí. ³ßË., ¿ç 178:
 231. ØáõÉïÇåÉÇϳïáñÇ ¿ý»ÏïÇ Ñ³Ý·³Ù³ÉÇó µ³ó³ïñáõÃÛáõÝÁ ï»ëª Êýìïáåëë Ð. Ìàêêîíåëë, Ñòåíëè Ë. Áðþ, Ýêîíîìèêñ, Ì., 1993, ñ. 226–230., Ñàìóýëüñîí Ï., Ýêîíîìèêà, Ì., 1964, ñ. 272–275:
 232. Ñàìóýëüñîí Ï., Ýßí. ³ßË., ¿ç 249:
 233. Áðàóíèíã Ïèòåð, Ñîâðåìåííûå ýêîíîìè÷åñêèå òåîðèè – áóðæóàçíûå êîíöåïöèè, Ì., 1984, ñ. 47:
 234. Êåéíñ Äæ. Ì. Ýßí. ³ßË., ¿ç 452:
 235. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 455:
 236. î»ë` Õàððîä Ð., Ê òåîðèè ýêîíîìè÷åñêîé äèíàìèêè, Ì., 1959, Õàíñåí Ý., Ýêîíîìè÷åñêèå öèêëû è íàöèîíàëüíûé äîõîä, Ì., 1959, Ñàìóýëüñîí Ï., Üßí. ³ßË., Õèêñ Äæ. Ð., Ñòîèìîñòü è êàïèòàë, Ì., 1988 ¨ ³ÛÉÝ:
 237. î»ë` Õàíñåí Ý., Ýßí. ³ßË., ¿ç 241-249:
 238. î»ë` Ñàìóýëüñîí Ï., Ýßí. ³ßË., ¿ç 782 – 788:
 239. î»ë` Ðîáèíñîí Äæ., Ýêîíîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ íåñîâåðùåííîé êîíêóðñíöèè, Ì., 1986, ñ. 21.
 240. Ïåçåíòè À., Î÷åðêè ïîëèòè÷åñêîé ýêîíîìèè êàïèòàëèçìà, ò. 1, Ì., 1976, ñ. 502- 503.
 241. î»ëª Õàððèñ Ë., Äåíåæíàÿ òåîðèÿ, Ì., 1990.
 242. î»ë` Àãàïîâà È. È., Èñòîðèÿ ýêîíîìè÷åñêîé ìûñëè, Ì., 1998, ñ. 190-191.
 243. î»ë` ×åðòû ê ïîðòðåòó Ìèëòîíà Ôðèäìåíà, Íîáåëåâñ. ëàóðåàòà, ÝÊΦ, 1991, N 7, ñ. 16.
 244. ØÇÉÃáÝ üñǹٻÝ. ÇÝýÉÛ³ódz ¨ ·áñͳ½ñÏáõÃÛáõÝ. ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ýáñ ã³÷áճϳÝáõÃÛáõÝÁ, ¾ÏáÝáÙÇϳ¦, 1991, N 7, ¿ç 52-53:
 245. î»ë` ×åðòû ê ïîðòðåòó ..., ñ. 8 – 9.
 246. Ìèëòîí Ôðèäìåí, Êàïèòàëèçì è ñâîáîäà, ÝÊÎ, 1991, N 7, ñ. 16.
 247. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 19:
 248. Ëåîíòüåâ Â., Ýêîíîìè÷åñêèå ýññå, Ì., 1990.
 249. Óñîñêèí Â. Ì., Äåíåæíûé ìèð¦ Ìèëòîíà Ôðèäìåíà, Ì., 1989, ñ. 20.
 250. î»ë` ×åðòû ê ïîðòðåòó ..., ÝÊÎ, 1991, ñ. 10.
 251. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ:
 252. ²Û¹ Ù³ëÇÝ ï»ë` Ñóðèí À. È., Èñòîðèÿ ýêîíîìèêè è ýêîíîìè÷èñêèõ ó÷åíèé, Ì., 1999, ñ. 170-174.. лÕÇݳÏÇ Ï³ñÍÇùáí üñǹٻÝÇ Ùá¹»ÉÝ ³ß˳ïáõÙ ¿ ³ñ¹»Ý Ó¨³íáñí³Í ßáõÏ³Û³Ï³Ý ïÝï»ëáõÃÛ³Ý »ñÏñÝ»ñáõÙ: ÆëÏ èáõë³ëï³ÝáõÙ, áõñ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ ³ñ¹Ûáõݳµ»ñ³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý ÙáÝáåáÉdz, é³½Ù³-³ñ¹Ûáõݳµ»ñ³Ï³Ý Ù»Í ï»ë³Ï³ñ ÏßÇé áõÝ»óáÕ Ñ³Ù³ÉÇñÝ»ñáí ÇÝýÉÛ³óÇ³Ý áõÝÇ áã û ¹ñ³Ù³Ï³Ý, ³ÛÉ Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ µÝáõÛÃ, ³ÛëÇÝùÝ Ï³åí³Í ¿ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ³ÝѳٳٳëÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï¦(¿ç 171):
 253. ØÇÉÃáÝ üñǹٻÝ, ÆÝýÉÛ³ódz ¨ ·áñͳ½ñÏáõÃÛáõÝ ..., ¾ÏáÝáÙÇϳ, 1991, N 8, ¿ç 72:
 254. î»ë` Êýìïáåëë Ð. Ìàêêîííåëë, Ñòýíëè Ë. Áðþ, Ýßí. ³ßË. ¿ç 338-347, ÝáõÛÝÁ` Óñîñêèí Â. Ì., Ýßí. ³ßË., ¿ç 104-114, ÝáõÛÝÁ` Õàððèñ Ë., Ýßí. ³ßË., ¿ç 697-699:
 255. Áëàóã Ì., Ýßí. ³ßË. ¿ç 639:
 256. Áðàóíèíã Ïèòåð, Ýßí. ³ßË. ¿ç 144:
 257. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 146-151:
 258. Üáñ-¹³ñ¦, 1884, ¹12:
 259. Üáñ-¹³ñ¦, 1892, ¹209:
 260. î»ë` Ð³Û Ýáñ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý å³ïÙáõÃÛáõÝ, Ñ. 4, ºñ¨³Ý, 1972, ¿ç 19:
 261. Ø߳Ϧ, 1872, ¹1:
 262. Ø߳Ϧ, 1877, ¹62:
 263. Ø߳Ϧ, 1873, ¹35:
 264. Ø߳Ϧ, 1876, ¹27:
 265. ¶ñÇ·áñ ²ñÍñáõÝáõ ³ß˳ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ñ. 1, ÂÇýÉÇë, 1904, ¿ç 181:
 266. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 356:
 267. Ø߳Ϧ, 1872, ¹24:
 268. Ø߳Ϧ, 1878, ¹82:
 269. ¶ñÇ·áñ ²ñÍñáõÝáõ ³ß˳ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ñ. 1, ¿ç 368–370:
 270. Ø߳Ϧ, 1881, ¹101:
 271. Ðáñǽáݦ, 1912, ¹274:
 272. ²Û¹ Ù³ëÇÝ ï»ë` Araschanian A., Die franrosicche Detreidchandelspolitik in threm rusammcnhanye mit Land-Fiananr und Volkeswirtfehaft Francreichs seit Miffelalter bis rum J. 1789, Berlin, 1883, ²ñ³ë˳ÝÛ³Ý ²., ²½·³µÝ³ÏãáõÃÛáõÝÁ ¨ ³½·³µÝ³Ïã³Ï³Ý ß³ñÅáõÙÝ»ñÁ, ÂÇýÉÇë, 1883, ²ñ³ë˳ÝÛ³Ý ²., ÐáÕÇ ³ñ¹Ûáõݳµ»ñáõÃÛáõÝÁ ¨ ѳë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ, ÂÇýÉÇë, 1884 ¨ ³ÛÉ ³ß˳ïáõÃÛáõÝÝ»ñ:
 273. Øáõñצ, 1898, ¹12, ¿ç 1790–1791:
 274. Øáõñצ, 1891, ¹1, ¿ç 14:
 275. ÖÃÈÀ Ãðóçèíñêîé ÑÑÐ,ñ. 480, îïèñü I, ¹1195.
 276. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ:
 277. Ãóëèøàìáàðîâ Ñò., Âñåìèðíàÿ òîðãîâëÿ â XIX â. è ó÷àñòèå â íåé Ðîññèè, Ñ. Ïåòåðáóðã, 1898, ñ. 172:
 278. Ãóëèøàìáàðîâ Ñò., Ðîññèÿ â ìèðîâîì õîçÿéñòâå, Ñ. Ïåòåðáóðã, 1906, ñ. 3-4:
 279. î»ë` Åãèàçàðîâ Ñ. À., Èññëåäîâàíèÿ ïî èñòîðèè ó÷ðåæäåíèé â Çàêàâêàçüå, ÷.I, Ñåëüñêàÿ îáøèíà, Êàçàíü, 1889, ÝáõÛÝÇ` Èññëåäîâàíèÿ ïî èñòîðèè ó÷ðåæäåíèé â Çàêàâêàçüå, ÷. II, Ãîðîäñêèå öåõè, Êàçàíü, 1891:
 280. Åãèàçàðîâ Ñ. À., Ýßí. ³ßË. ÷. II, ñ. I.
 281. Òîòîìèàíö Â., Îñíîâû êîîïåðàöèè, Áåðëèí, 1923, ñ. 53:
 282. Òîòîìèàíö Â., Ïðèìèðåíèå òðóäà ñ êàïèòàëîì, Áåðëèí, 1923, ñ. 60:
 283. ´³óÇ Ýßí³Í ³ß˳ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ѳïϳå»ë áõß³¹ñáõÃÛ³Ý ³ñųÝÇ »Ý Êîîïåðàöèÿ â ðóññêîé äåðåâíå, Ì., 1912, Àïîñòîëû êîîïåðàöèè Ã. Øóëüöå - Äåëè÷ è Ô. Ðàéôàéçåí, Ì., 1914, Óòîïèè, Ì., 1917, Òåîðèÿ, èñòîðèÿ è ïðàêòèêà ïåòðåáèòåëüñêîé êîîïåðàöèè, Ì., 1918, Øàðëü Ôóðüå è êîîïåðàöèÿ, Ì., 1918, ѻﳽáïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ÆëÏ Èñòîðèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ è ñîöèàëüíûõ ó÷åíèé, (Ïàðèæ, 1921) áõëáõÙݳëÇñáõÃÛáõÝÁ ÝáñáõÛà ¿ñ Ñ³Û ïÝï»ë³Ï³Ý ÙïùÇ å³ïÙáõÃÛ³Ý Ù»ç:
 284. Áóíÿòÿí Ì., Ýêîíîìè÷åñêèå êðèçèñû, Ì., 1915, ñ. 69:
 285. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 80:
 286. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 91:
 287. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 143:
 288. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 235-236:
 289. î»ë` Ýß˳ñÝ»ñ êÇÙáÝ ¼³í³ñ۳ݻ, ä»ÛñáõÃ, 1968, ¿ç 252:
 290. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 1-2:
 291. ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 242 - 244:
 292. ì³ñ³Ý¹Û³Ý Ø., Ðáë³ÝùÝ»ñ, Äݨ, 1910, ¿ç 15:
 293. ì³ñ³Ý¹Û³Ý Ø., ì»ñ³ÍÝíáÕ Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ ¨ Ù»ñ ¹»ñÁ, Äݨ, 1910, ¿ç 306:
 294. ì³ñ³Ý¹Û³Ý Ø., гٳÛݳí³ñáõÃÛáõÝ ¨ ѳٳß˳ñѳÛÇÝ Ñ»Õ³÷áËáõÃÛáõÝ, ¶³ÑÇñ», 1926, ¿ç 77:
 295. Æß˳ÝÛ³Ý ´., îÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ý³½»ñÁ, ÂÇýÉÇë, 1906, ¿ç 6:
 296. Æß˳ÝÛ³Ý ´., ÆÝã ¿ ѳë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ, ÂÇýÉÇë, 1910, ¿ç 43:
 297. Æß˳ÝÛ³Ý ´., гë³ñ³Ï³Ï³Ý ·³Õ³÷³ñÝ»ñ, ÂÇýÉÇë, 1910, ¿ç 3:
 298. Æß˳ÝÛ³Ý ´., Ðàçâèòèå ìèëèòàðèçìà è èìïåðèàëèçìà â Ãåðìàíèè, Ïåòðîãðàä, 1917, ñ. 52:
 299. î»ë` Èøõàíÿí Á., Íàðîäíîñòè Êàâêàçà, ñîñòàâ íàñåëåíèÿ, ïðîôåññèîíàëüíàÿ ãðóïïèðîâêà è îáøåñòâåííîå ðàçäåëåíèå êàâêàçêèõ íàðîäíîñòåé, Ïåòðîãðàä, 1916:
 300. ²Ý³ÝáõÝ ¸., èáõë³Ñ³Û»ñÇ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ½³ñ·³óáõÙÁ XIX ¹³ñáõÙ (1800-1870), Ñ.1., ´³ùáõ, 1916, ¿ç 190:
 301. Üßí. ³ßË., Ñ. 2, ¾çÙdzÍÇÝ, 1922, ¿ç 240:
 302. Üßí. ³ßË., Ñ. 3, ì»Ý»ïÇÏ, 1926, ¿ç 630:
 303. î»ëª ¶ñ³Ï³Ý ûñæ, 1989, ¹52: