“Глаз, коим я взираю на Бога, есть тот же самый глаз, коим Он взирает на меня.”
Ангелус Силезиус"The eye by which I see God is the same eye by which He sees me."
Angelus Silesius
«Աչքունքը, որով ես տեսնում եմ Աստծուն, նույն  աչքունքն է, որով Նա տեսնում է ինձ:» Անգելուս Սիլեզիուս

© 2012 - ArcaLer - Hayknet